Onderteken de brandstof brief

Zet je naam onder deze belangrijke brief! Stuur een email met je naam, onderzoeksveld, academische aanstelling en eventuele titel naar: brandstofbrief@gmail.com.

Sign the letter (English version below the Dutch version) by sending a message with name, title, research field and academic affiliation to this address:  brandstofbrief@gmail.com.

 

Stop het gebruik van voedselgewassen voor biobrandstof.

 

Open brief aan Staatssecretaris Van Veldhoven en Minister Wiebes

 

Wij, de ondergetekenden, willen onze ernstige zorgen uitspreken over het Biobrandstofbeleid van de Europese Unie. Met deze brief doen wij een dringend beroep op u om te erkennen dat dit Biobrandstofbeleid een negatieve invloed heeft op klimaat, mens, milieu en natuur. Voor het klimaatprobleem is het bijmengen van voedselgewassen in brandstof een schijnoplossing. Daarom vragen we u om tijdens de Energieraad op 18 december ervoor te pleiten dat er in het Europese Duurzame Energiebeleid voor 2020 tot 2030 geen gebruik gemaakt wordt van voedselgewassen voor biobrandstof.

Uit recent onderzoek – in opdracht van de Europese Commissie – blijkt dat deze bijmenging van biobrandstoffen leidt tot een aanzienlijke verhoging van CO2-emissies, in plaats van de beoogde emissiereductie. Dit komt door de kap van het bos en aanplant van gewassen in bos- en veengebieden die hoge koolstofvoorraden bezitten.1 Het gebruik van biodiesel uit voedsel stoot daardoor gemiddeld per liter bijna twee keer zoveel CO2 uit als fossiele diesel, en het gebruik van biodiesel uit palmolie zorgt zelfs voor maar liefst drie keer zoveel CO-uitstoot als fossiele diesel.1

Bovendien zorgt het EU Biobrandstofbeleid voor een groeiende vraag naar biobrandstoffen uit voedselgewassen, en daarmee ook voor een groeiende vraag naar nieuwe landbouwgrond voor deze gewassen.2 Om aan deze groeiende vraag naar biobrandstoffen te voldoen worden belangrijke ecosystemen zoals tropische regenwouden, veengronden en graslanden omgezet in uitgestrekte plantages met slechts één gewas.3 Deze monoculturen zorgen voor een verlies van bossen en biodiversiteit, overstromingen, landdegradatie, vervuiling van oppervlaktewater, vertroebeling van kustwateren, afbraak van koraal. Daarnaast dragen deze ontwikkelingen bij aan lokale klimaat-extremen, waaronder droogtes.4-6

Daarbij leidt de groeiende vraag naar deze grondstoffen ertoe dat de voedselprijzen stijgen en lokale voedselproductie onder druk komt te staan.7 Dit komt doordat productie van voedselgewassen overgaat in productie van gewassen voor biobrandstoffen. De vaak kleinschalige boeren verliezen hierdoor hun zelfstandigheid en worden afhankelijk van grote bedrijven en instabiele markten.8 Dit heeft een negatief effect op voedselzekerheid, zeker in ontwikkelingslanden en opkomende economieën.9-11 Juist de meest benadeelde demografieën worden hierdoor getroffen- vooral de armsten en de vrouwen.12-19 Uitbreiding van plantages voor biobrandstoffen vindt bovendien vaak plaats zonder de daartoe vereiste ‘vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde toestemming’ van de betrokken inwoners van deze gebieden.20,21 Het EU Biobrandstofbeleid zet een premie op landroof, corruptie en intimidatie en draagt bij aan toenemende sociale conflicten, armoede en ongelijkheid in de producerende landen.12-19

Kortom, het bijmengen van biobrandstoffen berust op de achterhaalde veronderstelling dat dit een vergroening van de transportbrandstoffen inhoudt, maar heeft in werkelijkheid het tegenovergestelde effect: het veroorzaken van ecologische en zelfs sociale degradatie. Dit beleid fungeert nu als schaamlap die de risico’s van fossiele brandstoffen verhult en slechts een schijnoplossing voor onze energiebehoefte biedt.

Het huidige EU Biobrandstofbeleid voldoet derhalve niet aan de duurzaamheidscriteria die de EU zichzelf stelt, zoals: broeikasgasemissiereductie, bescherming van biodiversiteit, veengebieden, koolstofvoorraden, bodem en water, of sociale duurzaamheid. Een realistisch duurzaam energiebeleid vergt inzet op energiebesparing en werkelijk hernieuwbare energie.

In relatie tot het EU Biobrandstofbeleid roepen we u op om:

 • Te erkennen dat het huidige EU Biobrandstofbeleid een negatieve invloed heeft op klimaat, mens, milieu en natuur.
 • Ervoor te zorgen dat er in Europa geen gebruik gemaakt wordt van voedselgewassen voor biobrandstof en dit te verankeren in het Europese Duurzame Energiebeleid voor 2020-2030.

 

Stop the use of food crops for biofuel

Open letter to the new Dutch cabinet

We, the undersigned, wish to express our sincere worries about the European biofuel policy. In this letter we urgently implore you to acknowledge that admixture of food crops into fuel causes severe damage to climate, nature and communities. The European admixture policy is a false solution to climate problems. We therefore call upon you to plead that biofuels from foodcrops have no place in the European 2030 Agenda on Sustainable Development.

Recent research – carried out under assignment of the European Commission – points out that admixture leads to increased greenhouse gas emissions. Biodiesel from food crops on average emits 1.8 times as much CO2 as fossil fuels and this number increases to 3 times more in case of biodiesel from palm oil.1

Moreover, European admixture policy leads to an increased demand for vegetable oils from food crops and therefore also to increasing demand for agricultural soil for these crops.2 To meet this demand, vulnerable ecosystems like tropical forests, wetlands and grasslands are being converted to vast monocultures.3 This leads to biodiversity losses and increased vulnerability to droughts, floods, land degradation, surface water pollution, blurring of coastal waters and degradation of coral reefs, and also contributes to local climate-extremes.4-6

In addition, increasing demand for biofuel crops leads to increased food prices.7 Local food production is threatened as small-scale agriculture disappears and local farmers lose their autonomy, whilst becoming dependent on multi-billion dollar companies and unstable markets.8

This jeopardizes food security, particularly in developing countries.9-11 This has the worst effect on the poorest inhabitants of affected areas.12-19 Above all, biofuel plantations expand without the required free prior informed consent from local people.20.21 European admixture policies presently fund land theft, corruption and intimidation, contributing to social conflicts, poverty and inequality in producing countries.12-19

In short, admixture of fuel crop oil relies on the unfounded assumption that this leads to more sustainable fuel use, but in reality causes ecological and social degradation. The policy serves as a veil that obscures the risks involved in fossil fuels while offering no more than a false solution for our energy requirements.

The admixture policy therefore does not meet the sustainability requirements that the EU poses for itself, like reduction of greenhouse gas emissions or protection of biodiversity, wetlands, carbon stocks, soil, water and social sustainability. A realistic energy policy requires energy savings and truly renewable energy.

We therefore call upon you to:

 • acknowledge that the European admixture policy causes climatic, natural and social damage.
 • see to it that food crops will no longer be used for biofuels in Europe and to establish this into the European 2030 Agenda on Sustainable Development.

(De vertaling naar Engels is gedaan door Bart Steen.  The English translation was done by Bart Steen.  b.r.l.steen2@gmail.com)

 

Ondertekenaars op 03-12-2017:

 1. dr. J. Aerts, Hoogleraar, Climate and Water Risk, Vrije Universiteit Amsterdam
 2. H. Aiking, Universitair Hoofddocent, Institute for Environmental Studies, Vrije Universiteit Amsterdam.
 3. A. Arce, Universitair Hoofddocent, Sociology of Development and Change, Wageningen University & Research
 4. H. Arrese, Promovendus, Sociology of Development and Change and Rural Sociology, Wageningen University & Research
 5. Dr K. Arts, MSc MA, Onderzoeker, FNP group, Wageningen University & Research
 6. L.G.H. Bakker, Universitair docent, Anthropology and Contemporary Asian Studies, Universiteit van Amsterdam,
 7. A. Barendregt, Universitair Docent, Environmental Sciences, Copernicus Institute of Sustainable Development, Universiteit Utrecht
 8. dr. C.J. Bastmeijer, Hoogleraar, Nature Conservation and Water Law, Tilburg University
 9. mr. dr. A. Bedner, Hoogleraar, Recht en Samenleving in Indonesië, Universiteit Leiden
 10. J. Behagel, Universitair Docent, Forest and Nature Conservation Policy, Wageningen University & Research
 11. P.A. Behrens, Universitair Docent, Leiden University College, Universiteit Leiden
 12. M. Bennett, Postdoctoraal Onderzoeker, Philosophy, Utrecht University.
 13. W. Berenschot, Onderzoeker, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden
 14. F. van den Berg, Universitair Docent, Environmental Philosophy, Copernicus Institute of Sustainable Development, Universiteit Utrecht
 15. Berti Suman, Promovendus, Tilburg Institute for Law, Technology and Society, Tilburg University
 16. P.J.H. van Beukering, Universitair Hoofddocent, Faculty of Science, Environmental Economics, Vrije Universiteit Amsterdam
 17. T. Boekhout van Solinge, Onafhankelijk Docent-Consultant Criminologie, gespecialiseerd in tropische ontbossing en gerelateerde conflicten
 18. F. de Boer MSc, Promovendus, Centrum voor Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden
 19. den Boer, Onderzoeker, Sociology of Development and Change, Wageningen University & Research
 20. Dr. J. Boersema, Hoogleraar Grondslagen van de Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden
 21. T. Bosker, Universitair Docent, Leiden University College, Universiteit Leiden
 22. Dr. S.M. Borras Jr., Hoogleraar, Agrarian Studies, International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam/Den Haag
 23. Dr. W. Botzen, Hoogleraar, Economics of Climate Change and Natural Disasters, Vrije Universiteit Amsterdam & Hoogleraar, Economics of Global Environmental Change, Universiteit Utrecht
 24. dr. ir. W. Bouten, Hoofd Dept. Theoretical and Computational Ecology, Initiator of BSc Future Planet Studies, Universiteit van Amsterdam
 25. Van den Brink, Promovendus, Centrum voor Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden
 26. Brouwer, Universitair Docent, Cultural Anthropology, Universiteit Utrecht
 27. dr. B. Büscher, Hoogleraar en Afdelingshoofd, Sociology of Development and Change Group, Wageningen University & Research
 28. F. de Castro, Universitair Docent, CEDLA, Universiteit van Amsterdam
 29. R. Celikates, Universitair Hoofddocent, Political and Social Philosophy, Universiteit van Amsterdam
 30. E. Cieraad, Universitair Docent, Centrum voor Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden
 31. R. Coates, Universitair Docent, Disaster and Crisis Studies, Sociology of Development and Change, Wageningen University & Research
 32. dr. ir. J. Cramer, Hoogleraar, Duurzaam Innoveren, Universiteit Utrecht
 33. Cremers, Promovendus, Universiteit van Amsterdam
 34. Dr. S. Dekker, Universitair Hoofddocent, Environmental Sciences, Copernicus Institute of Sustainable Development, Universiteit Utrecht
 35. dr. T. Dietz, Emeritus Hoogleraar Afrikaanse Ontwikkeling, Universiteit Leiden
 36. dr. ir. H. van Dijk, Hoogleraar, Recht en Bestuur in Afrika, Wageningen University & Research
 37. J. van Dijk, Universitair Docent, Restoration Ecology and Biodiversity Conservation, Copernicus Institute of Sustainable Development, Universiteit Utrecht
 38. J.F. Duivenvoorden, Universitair docent, Tropische Ecologie, Universiteit van Amsterdam
 39. ir. N.D. van Egmond, Hoogleraar, Milieukunde en Duurzaamheid, Universiteit Utrecht
 40. W.J. Elbers, Universitair Docent, Advanced Master in International Development (AMID), Radboud Universiteit Nijmegen
 41. dr. E.R. Engelen, Hoogleraar, Financiële Geografie, Universiteit van Amsterdam
 42. Fioole, Promovendus, Department of Anthropology, Universiteit van Amsterdam
 43. R. Fletcher, Universitair Hoofddocent, Sociology of Development and Change, Wageningen University & Research
 44. B. van Geel, Universitair Hoofddocent, Paleo-ecologie, Universiteit van Amsterdam
 45. P. W. Gerbens-Leenes, Universitair Docent, Centrum voor Energie en Milieukunde (IVEM), Rijksuniversiteit Groningen
 46. J. F. Gerber, Universitair Docent, Environment and Development, International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam/Den Haag
 47. dr. R. Gerlagh, Hoogleraar, Environmental Economics, Tilburg University
 48. A. Gilbert, Universitair Docent, Institute for Environmental Studies, Vrije Universiteit Amsterdam
 49. dr. J. Griffioen, Hoogleraar, Water Quality Management,Copernicus Institute of Sustainable Development, Universiteit Utrecht
 50. Ir. J.B. Guinée, Universitair Hoofddocent, Institute of Environmental Sciences, Universiteit Leiden
 51. ir. G. van der Haar, Universitair Docent, Sociology of Development and Change, Wageningen University & Research
 52. Hebinck, Universitair Hoofddocent, Sociology of Development and Change, Wageningen University & Research
 53. H.A.B. van der Heijden, Universitair Hoofddocent, Amsterdam Institute for Social Science Research, Universiteit van Amsterdam
 54. Ir. M. Heijmans, Universitair Docent, Wageningen University & Research
 55. Ir. I. Heitkonig, Universitair Docent, Resource Ecology Group, Wageningen University & Research
 56. A.M. Herrmann, Universitair Docent, Innovation Studies, Copernicus Institute of Sustainable Development, Universiteit Utrecht.
 57. Dr. Ir. Arjen Y. Hoekstra, Hoogleraar en Afdelingshoofd, Water Management, University of Twente
 58. Ir. A. R. Hof, Universitair Docent, Wageningen University & Research
 59. Dr. M.W. Hofkes, Hoogleraar Milieueconomie, Vrije Universiteit Amsterdam.
 60. P. van Hooft, Universitair Docent, Resource Ecology Group, Wageningen University & Research
 61. Dr. H. Hummels, Hoogleraar, Social Entrepreneurship, Utrecht University School of Economics, Universiteit Utrecht
 62. G. Huppes, Senior onderzoeker, Centrum voor Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden
 63. M. Jameson, Doctoraal Onderzoeker, Tilburg Institute for Law, Technology and Society, Tilburg University
 64. B. Jansen, Universitair Hoofddocent, Bodemchemie, Universiteit van Amsterdam
 65. Jansen, Universitair Docent, Sociology of Development and Change, Wageningen University & Research
 66. K. Jansen, Universitair Hoofddocent, Rural Sociology, Wageningen University & Research
 67. Dr. H.Y.M. Jansen, Onderzoeker, Amsterdam Centre for Globalization Studies, Universiteit van Amsterdam
 68. ir. P. A. Jansen, Universitair Hoofddocent, Environmental Sciences, Wageningen University & Research
 69. E.B.P. de Jong, Onderzoeker, Cultural Anthropology and development studies, Radboud University, Nijmegen
 70. dr. E. de Kadt, Emeritus Hoogleraar, Cultural Anthropology, Universiteit Utrecht
 71. Kalfagianni, Environmental governance, Assistant Professor, Utrecht University
 72. Karimasari, Promovendus, Sociology of Development and Change, Wageningen University & Research
 73. Prof. Dr. M. B. Katan, Biochemicus, Afdeling Gezondheidswetenschappen, Vrije Universiteit
 74. Ir. I. L. ten Kate, Assistant Professor, Planetary Sciences, Utrecht University
 75. A. Keessen, Universitair Docent, Departement Rechtsgeleerdheid, Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Universiteit Utrecht
 76. Dr. R.P.M. Kemp, Hoogleraar, Sustainable Development, Maastricht University
 77. Kigell, Promovendus, Sociology of Development and Change, Wageningen University & Research
 78. R.E. Kim, Universitair Docent, Global Environmental Governance, Copernicus Institute of Sustainable Development, Universiteit Utrecht
 79. E.G.M. Kleijn, Universitair Hoofddocent, Centrum voor Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden
 80. KleinJan, PhD Candidate, Marine Biologie, Station Biologique Roscoff, France
 81. dr. A. Kleinknecht, Emeritus Hoogleraar, Economie van Innovatie, Technische Universiteit Delft
 82. dr. G. van Klinken, Bijzonder Hoogleraar, Sociale en Economische Geschiedenis van Zuidoost Azië, Universiteit van Amsterdam & Senior Onderzoeker, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden
 83. Dr. Ir. B.J. de Kloet, Hoogleraar, Globalisering, Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam
 84. M. Koetse, Assistant professor, Environmental Economics, Instituut voor Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit Amsterdam
 85. M. Köhne (initiatiefnemer), Universitair Docent, Rechtsanthropologie, Wageningen University & Research
 86. van der Kooij, Promovendus, Klimaat Ethiek, Universiteit Utrecht
 87. dr. C.G. Koonings, Hoogleraar, Brazilian Studies, CEDLA, Universiteit van Amsterdam
 88. S. Koot, Postdoctoraal Onderzoeker en Universitair Docent, Sociology of Development and Change, Wageningen University & Research
 89. ir. C.S.A. van Koppen, Universitair Hoofddocent, Environmental Policy, Wageningen University & Research
 90. M. Kreemers, Promovendus, Work and Organizational Psychology, Universiteit van Amsterdam
 91. M. van Kuijk, Universitair Docent, Tropical Forest Ecology, Universiteit Utrecht
 92. O. Kuik, Senior Onderzoeker, Instituut voor Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit Amsterdam
 93. dr. G.M.M. Kuipers, Hoogleraar, Culturele Sociologie, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
 94. Dr. H.J. Laanbroek, Emeritus Hoogleraar, Microbiële Ecologie van Wetlands, Universiteit Utrecht
 95. J. van Laar, Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker, Bos en Natuurbeleid, Wageningen University & Research
 96. mr. dr. T. Lambooy, Hoogleraar, Ondernemingsrecht, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen
 97. F. van Langevelde, Universitair Hoofddocent, Resource Ecology, Wageningen University & Research
 98. van Leeuwen, Universitair Docent, Milieubeleid, Wageningen University
 99. J. Limpens, Universitair Hoofddocent, Plantenecologie en Natuurbeheer, Wageningen University & Research
 100. Linders, Promovendus, Cultural Anthropology, Universiteit Utrecht
 101. Lohbeck, Postdoctoraal Onderzoeker, Forest Ecology and Management, Wageningen University & Research
 102. Dr M. Lopes Cardozo, Assistant Professor, International Development Studies, University of Amsterdam.
 103. Dr. Jon Lovett, Chair in Global Challenges, School of Geography, University of Leeds
 104. K.E.H. Maas,Universitair Docent, Department of Business Economics, Erasmus University Rotterdam
 105. H. Maat, Universitair Hoofddocent, Knowledge, Technology and Innovation, Wageningen University & Research
 106. Marhol, Universitair Docent, Tilburg Law and Economics Center, Tilburg University
 107. dr. P. Martens, Hoogleraar, Duurzame Ontwikkeling, Universiteit van Maastricht
 108. C. H. McMichael, Universitair Docent, Tropical Ecology and Paleoecology, Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica, Universiteit van Amsterdam
 109. Y. van der Meer, Universitair Hoofddocent, Sustainability of Biobased Materials, Hoofd Biobased Materials, Maastricht University
 110. Meijer, Promovendus, Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam
 111. T. Meijers, Postdoctoraal Onderzoeker, Politieke Filosofie,  Utrecht Universiteit/Leiden Universiteit
 112. dr. H. C. Moll, Emeritus Hoogleraar, Natuurlijke Hulpbronnen voor Duurzame Productie en Consumptie, Universiteit Groningen
 113. ir. S. Nonhebel, Universitair Hoofddocent, Environmental Sciences, Rijksuniversiteit Groningen
 114. G. Nooteboom, Universitair Hoofddocent, Anthropology and Asian Studies, Universiteit van Amsterdam
 115. Nuijten, Universitair Hoofddocent, Sociology of Development and Change, Wageningen University & Research
 116. J.G.B. Oostermeijer, Universitair Docent, Evolutie en Populatiebiologie, Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica, Universiteit van Amsterdam
 117. ir. J. den Ouden, Universitair Docent, Bosecologie en Bosbeheer, Wageningen University & Research
 118. P. M. Paiement, Universitair Docent, Department for Public Law, Jurisprudence and Legal History, Tilburg University
 119. dr. P.H. Pattberg, Hoogleraar, Transnational Environmental Governance, Vrije Universiteit Amsterdam
 120. A.P. Pauwelussen, Universitair Docent, Cultural Anthropology and Development Sociology Institute, Universiteit Leiden
 121. Peek, Universitair Docent, Bodem en Landgebruik, Wageningen University & Research
 122. dr. ir. W.G.J.M. Peijnenburg, Bijzonder Hoogleraar, Milieutoxicologie en Biodiversiteit, Centrum voor Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden
 123. W. Peters, Hoogleraar, Carbon Cycle and Atmospheric Composition, Wageningen University & Research
 124. dr. ir. C.M.J. Pieterse, Hoogleraar, Plant-Microbe Interacties, Universiteit Utrecht
 125. Y. van der Pijl, Universitair Hoofddocent, Culturele Antropologie, Universiteit Utrecht
 126. dr. J. D. van der Ploeg, Extern Medewerker, Rural Sociology, Wageningen University & Research
 127. van Pomeren MSc, Promovendus, Centrum voor Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden
 128. dr. H. Prins, Hoogleraar, Resource Ecology, Wageningen University & Research
 129. M. Pulleman, Universitair Docent, Bodemkwaliteit, Wageningen University & Research & Senior Bodemwetenschapper, International Center for Tropical Agriculture, Cali, Colombia
 130. dr. A.M.J. Ragas, Hoogleraar, Milieu-en Natuurwetenschappen, Open Universiteit Heerlen
 131. E. Rasch, Universitair Docent, Sociology of Development and Change, Wageningen University & Research
 132. M.C.C.J. Reesink, Universitair Docent, Media en Cultuur, Universiteit van Amsterdam
 133. V. de Rooij, Universitair Docent, Antropologie, Universiteit van Amsterdam
 134. Dr M.A.F. Ros-Tonen, Universitair Hoofddocent, Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies, Universiteit van Amsterdam
 135. D. Roth, Universitair Hoofddocent, Sociology of Development and Change, Wageningen University & Research
 136. dr. ir. J. Rotmans, Hoogleraar, Duurzame Transities en Systeeminnovaties, Erasmus Universiteit Rotterdam
 137. R. Rutten, Onderzoeker, Anthropology and Sociology of Non-Western Societies, Universiteit van Amsterdam
 138. M. Sanders, Universitair Hoofddocent, Economics of Transition and Sustainability, Utrecht University School of Economics
 139. U. Sass-Klaassen, Universitair Hoofddocent, Bosecologie en Bosbeheer, Wageningen University & Research
 140. dr. H. Schenk, Hoogleraar Economie en Bedrijfseconomie Universiteit Utrecht, en Kroonlid, Sociaal-Economische Raad
 141. L. Scherer, Universitair Docent, Centrum voor Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden
 142. E.M. Schild MSc, Promovenda, Centrum voor Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden.
 143. M. Schneider, Universitair Docent, Agrarian, Food and Environmental Studies, International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam/ Den Haag
 144. dr. M. Schouten, Bijzonder Hoogleraar, Plantenecologie en Natuurbeheer, Wageningen University & Research
 145. ir. A. Schrier-Uijl. Associate Expert Climate & Environment, Wetlands International, Amsterdam
 146. dr. H. Schulte Nordholt, Hoofd Onderzoeker, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde, Leiden & Hoogleraar, Indonesische Geschiedenis, Universiteit Leiden.
 147. Si, Gast Onderzoeker, Wageningen University & Research
 148. Smies, Network Director, Frogs International – Environmental Management and Consultancy, Den Haag
 149. dr. D.P. van Soest, Hoogleraar, Milieu-Economie, Tilburg University
 150. dr. M. Spierenburg, Universitair Docent, Department of Anthropology and Development Studies, Radboud University Nijmegen
 151. Dr. M. Spoor, Hoogleraar Development Studies, International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam/Den Haag
 152. B. Sprecher, Universitair Docent, Industriële Ecologie, Centrum voor Milieukunde Leiden, Universiteit Leiden
 153. R. Spronk, Universitair Hoofddocent, Anthropology, Universiteit van Amsterdam
 154. Dr. I. van Staveren, Hoogleraar, Pluralist Development Economics, Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam/Den Haag
 155. ter Steege, Extraordinary Professor, Tropical Forest Diversity and Tree and Traits, Naturalis en Free University Amsterdam
 156. dr. E. Tellegen, Hoogleraar, Sociologie en Milieu, Universiteit Utrecht
 157. Trogisch, Promovendus, Sociology of Development and Change, Wageningen University & Research
 158. A. Trouwborst, Universitair Hoofddocent, Milieurecht, Tilburg University
 159. Ubink, President, Commission on Legal Pluralism, International Union of Anthropological and Ethnological Sciences and Adjunct Professor of Law, University of California
 160. J. Verhoeven, Emeritus Hoogleraar, Ecology & Biodiversity, Universiteit Utrecht
 161. P. Vergeer, Universitair Hoofddocent, Plantenecologie en Natuurbeheer, Wageningen University
 162. ir. G. Verschoor, Universitair Docent, Sociology of Development and Change, Wageningen University & Research
 163. B. Verschuuren, Universitair Hoofddocent, Sociology of Development and Change, Wageningen University & Research
 164. dr. J. Verschuuren, Hoogleraar, Internationaal en Europees Milieurecht, Tilburg University
 165. O. Visser, Universitair Hoofddocent, Development Studies,
  International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam/Den Haag
 166. Ing. M.G. Vijver, Universitair Hoofddocent, Institute of Environmental Sciences, Universiteit Leiden
 167. ir. A. van Vliet, Bioloog, Klimaatverandering en Biodiversiteit, Wageningen University & Research
 168. ir. B. van Vliet, Universitair Hoofddocent, Environmental Sociology and Governance, Wageningen University & Research
 169. em. Dr. B. J. M. de Vries, IMEW/Copernicus Institute of Sustainable Development, Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht
 170. P. de Vries, Universitair Docent, Sociology of Development and Change, Wageningen University & Research
 171. J. Warner, Universitair Hoofddocent, Sociology of Development and Change, Wageningen University & Research
 172. M. Wassen, Hoogleraar, Environmental Sciences, Universiteit Utrecht
 173. dr. B. White, Emeritus Hoogleraar, Rural Sociology, International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam/Den Haag
 174. dr. S. Wich, Bijzonder Hoogleraar, Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica, Universiteit van Amsterdam
 175. S. van Wieren, Universitair Hoofddocent, Environmental sciences, Wageningen University & Research
 176. Wiering, Universitair Hoofddocent, Environmental and Society Studies, Radboud Universiteit Nijmegen
 177. M. Winnubst, Universitair Docent en Onderzoeker, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht
 178. dr. J.S.C. Wiskerke, Hoogleraar, Rural Sociology, Wageningen University & Research
 179. dr. C.A.A.M. Withagen, Hoogleraar, Department of Spatial Economics, Vrije Universiteit Amsterdam
 180. M. Wolskink, Universitair Hoofddocent, Environmental Geography & Renewable Energy, Universiteit van Amsterdam
 181. Dr. E.B. Zoomers, Voorzitter van LANDac, Department of Human Development & Planning, Faculty of Geosciences, Universiteit Utrecht

 


Bronnen:

 1. “Valin,     H., Peters, D.; Berg, van den M.; Frank, S.; Havlik, P.; Forsell,     N.; Hamelinck, C. (2015) The land use change impact of biofuels     consumed in the EU. Quantification of area and greenhouse gas     impacts. Commissioned by the European Commission.” as analysed in “T&E (2016), Globiom: the basis for biofuel policy post-2020, Transport & Environment, Brussels, April 2016”
 2. Zoomers, E. A., & Otsuki, K. (2017). Addressing the impacts of large-scale land investments: Re-engaging with livelihood research. Geoforum.
 3. Austin, K. G., González-Roglich, M., Schaffer-Smith, D., Schwantes, A. M., & Swenson, J. J. (2017). Trends in size of tropical                 deforestation events signal increasing dominance of industrial-scale drivers. Environmental Research Letters, 12(5),             https://doi.org/10.1088/1748-9326/aa7760
 4. Danielsen, F., Beukema, H., Burgess, N., Parish, F., Brühl, C., Donald, P., Fitzherbert, E. (2009). Biofuel Plantations on Forested Lands: Double Jeopardy for Biodiversity and Climate. Conservation Biology,            23(2), 348-358. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/29738734
 5. Vijay V, Pimm SL, Jenkins CN, Smith SJ (2016) The Impacts of Oil Palm on   Recent Deforestation and Biodiversity Loss. PLoS ONE11(7): e0159668. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0159668
 6. Tarigan,   D., Wiegand, K., Dislich, C., Slamet, B., Heinonen, J., &                 Meyer, K. (2016). Mitigation options for improving the ecosystem function of water flow regulation in a watershed with rapid expansion of oil palm plantations. Sustainability of Water Quality and Ecology, 8, 4-13.
 7. Malins, C. (2017). Thought for food – A review of the interaction between biofuel consumption and food markets. Cerulogy, London
 8. Cramb, R., & Curry, G. N. (2012). Oil palm and rural livelihoods in the Asia–Pacific region: An overview. Asia Pacific Viewpoint, 53(3), 223-239.
 9. Potter, L. (2011). Swidden, oil palm, and food security in West Kalimantan. Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies, 26(1-2), 252-263.
 10. McCarthy, J. F. (2010). Processes of inclusion and adverse incorporation: oil palm and agrarian change in Sumatra, Indonesia. The      Journal of peasant studies,                   37(4),                   821-850.
 11. Azhar, B., Saadun, N., Prideaux, M., Lindenmayer, D.B. (2017). The global palm oil sector must change to save biodiversity and improve food security in the tropics. Journal of Environmental Management 203 (Pt 1):457-466.
 12. Vel, J. A., McCarthy, J. F., & Zen, Z. (2016). The Conflicted Nature   of Food Security Policy: Balancing Rice, Sugar and Palm Oil in     Anthropological                   Forum, 26(3), 233-247. http://dx.doi.org/10.1080/00664677.2016.1190919
 13. Rival A and Levang P. 2014. Palms of controversies: Oil palm and development challenges. Bogor, Indonesia: CIFOR.
 14.                 Montefrio, M.G.F. (2015). Green Economy, Oil Palm Development and the Exclusion of Indigenous Swidden Cultivators in the Philippines. Land grabbing, conflict and agrarian‐environmental transformations: perspectives from East and Southeast Asia. Conference paper no. 22. Chiang Mai University, Chiang Mai, 5‐6 June 2015. Published by: BRICS Initiatives for Critical Agrarian Studies (BICAS).
 15. Santpoort, R.M., Bosch, R.M.M., Betsema, G., Zoomers, E.B. (2017). The developmental impact of private sector investments in East-Africa: a bottom up assessment of intended and unintended effects. Special Working Paper Series on ‘Unintended Effects of International Cooperation’ Working Paper No. 2017/13. Ministry of foreign affairs of the Netherlands.
 16. Lund, C. (2017). Predatory peace. Dispossession at Aceh’s oil palm frontier. Journal of Peasant Studies (0): 1-22
 17. White, J. & White, B. (2012). Gendered experience of dispossession: Oil palm expansion in a Dayak Hibun community in West Kalimantan. The Journal of Peasant Studies, 39 (3–4) (2012), pp. 995-1016
 18. McCarthy, John F.(2010). Processes of inclusion and adverse incorporation: oil palm and agrarian change in Sumatra, Indonesia. Journal of Peasant Studies, 37: 4, 821 — 850
 19. Li, T.M. (2017) After the land grab: Infrastructural violence and the “Mafia System” in Indonesia’s oil palm plantation zones. Geoforum (article in press)
 20. Colchester, M., Norman, J., & Sophie, C. (2013, April). Conflict or consent? Oil palm expansion and community rights. In Proceedings of the Annual World Bank Conference on Land and Poverty, the World Bank—Washington, DC, USA (pp. 8-11).
 21. Vermeulen, S., & Cotula, L. (2010). Over the heads of local people: consultation, consent, and recompense in large-scale land deals for biofuels projects in Africa. The Journal of Peasant Studies, 37(4),         899-916.